Dokumenty HR, formularze kadrowe, informacje dla pracowników, karty, kary porządkowe i pieniężne, oświadczenia pracodawcy, oświadczenia pracownika, pisma pracodawcy, porozumienia i ugody, protokoły, rejestry i wykazy, regulaminy, skierowania, umowy cywilnoprawne, umowy o pracę, wnioski pracownika, zaświadczenia, zawiadomienia i polecenia,, raporty miesięczne ZUS, dokumentacja zasiłkowa, druki UE, Dokumentowanie stażu pracy za granicą do emerytury

Moderatorzy: admin, RobertP

 • Dział
  Wątki
  Posty
  Ostatni post
 • Zawiadomienia i polecenia   Powierzenie pracownikowi innej pracy
  Zawiadomienie o niedopełnieniu obowiązku meldunkowego przez pracownika; Przeniesienie pracownicy do innej pracy niż określona w umowie o pracę ze względu na orzeczenie lekarskie; Zawiadomienie o przyznaniu pracownikowi nagrody pieniężnej; Polecenie wyjazdu służbowego; Zawiadomienie o przyznaniu pracownikowi odprawy emerytalnej/rentowej; Przeniesienie pracownika młodocianego do innej pracy niż określona w umowie o pracę ze względu na orzeczenie lekarskie; Zawiadomienie o wypadku przy pracy
  13 Wątki
  13 Posty
  2016-05-11, 14:09
  Ostatni post kadry płace Zobacz najnowszy post
 • Zaświadczenia pracodawcy   Zaświadczenie o zarobkach
  Zaświadczenie pracodawcy ojca wychowującego dziecko; Zaświadczenie o zarobkach
  2 Wątki
  2 Posty
  2016-05-11, 14:20
  Ostatni post kadry płace Zobacz najnowszy post
 • Umowy z pracownikiem   Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie - wzór
  Umowa szkoleniowa (o podnoszenie kwalifikacji przez pracownika na studiach); Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone; Umowa w sprawie używania telefonu komórkowego; Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym w celu przygotowania zawodowego - przyuczenie do wykonywania określonej pracy; Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym w celu przygotowania zawodowego - nauka zawodu; Umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzony samochód służbowy; Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy
  11 Wątki
  11 Posty
  2016-05-11, 14:33
  Ostatni post kadry płace Zobacz najnowszy post
 • Umowy cywilnoprawne   Umowa o dzieło - wzór
  Umowa zlecenia z prokurentem; Umowa zlecenia; Rachunek do umowy o dzieło; Umowa o dzieło
  4 Wątki
  4 Posty
  2016-05-11, 14:42
  Ostatni post kadry płace Zobacz najnowszy post
 • Umowy o pracę   Umowa o pracę nakładczą - wzór
  Umowa o pracę - wzór obowiązujący od 22 lutego 2016 r.; Umowa o pracę na czas nieokreślony z nauczycielem; Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym przy wykonywaniu prac lekkich; Umowa o pracę na zastępstwo; Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy; Umowa o pracę na okres próbny; Umowa o pracę na czas nieokreślony; Umowa o pracę na czas określony; Umowa o pracę sezonową; Umowa o pracę nakładczą
  10 Wątki
  10 Posty
  2016-05-12, 13:14
  Ostatni post kadry płace Zobacz najnowszy post
 • Wnioski pracownika   Wniosek o system skróconego tygodnia pracy - wzór
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o zarobkach; Wniosek o weekendowo-świąteczny system czasu pracy; Wniosek o poinformowanie o zatrudnianiu w nocy; Wniosek pracownika o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron; Wniosek o system skróconego tygodnia pracy; Wniosek pracownika o sprostowanie świadectwa pracy
  5 Wątki
  5 Posty
  2016-05-12, 13:28
  Ostatni post kadry płace Zobacz najnowszy post
 • Rejestry i wykazy   Rejestr zachorowań na choroby zawodowe - wzór
  Wykaz prac lekkich dla młodocianych zatrudnionych w innym celu niż przygotowanie zawodowe; Rejestr wypadków przy pracy; Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet; Wykaz prac wzbronionych młodocianym; Rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby
  5 Wątki
  5 Posty
  2016-05-12, 13:43
  Ostatni post kadry płace Zobacz najnowszy post
 • Regulaminy   Regulamin wynagradzania - wzór
  Procedura przeciwdziałania mobbingowi; Regulamin pracy; Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; Regulamin wynagradzania
  4 Wątki
  4 Posty
  2016-05-12, 13:53
  Ostatni post kadry płace Zobacz najnowszy post
 • Protokoły   Protokół prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich
  Protokół powypadkowy; Protokół kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich
  2 Wątki
  2 Posty
  2016-05-12, 13:59
  Ostatni post kadry płace Zobacz najnowszy post
 • Oświadczenia pracownika   Wypowiedzenie warunków umowy o pracę - wzór
  Propozycja pracownika dotycząca rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron; Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika; Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracownika; Oświadczenie pracownika o zapoznaniu z przepisami bhp; Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z regulaminem pracy; Wypowiedzenie warunków umowy o pracę
  6 Wątki
  6 Posty
  2016-05-12, 14:21
  Ostatni post kadry płace Zobacz najnowszy post
 • Oświadczenia pracodawcy   Potwierdzenie wygaśnięcia umowy o pracę
  Rozwiązanie umowy o prace bez wypowiedzenia bez winy pracownika; Oświadczenie pracodawcy o przyjęciu oferty pracownika rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron; Rozwiązanie umowy o prace za wypowiedzeniem; Rozwiązanie umowy o prace za porozumieniem stron; Rozwiązanie umowy o prace za wypowiedzeniem z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia; Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego; Rozwiązanie dyscyplinarne umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika; Odwołanie pracownika z urlopu bezpłatnego; Potwierdzenie wygaśnięcia umowy o pracę
  9 Wątki
  9 Posty
  2016-05-12, 14:38
  Ostatni post kadry płace Zobacz najnowszy post
 • BHP i ochrona ppoż.   Wykaz prac wzbronionych młodocianym - wzór
  Statystyczna karta wypadku przy pracy; Karta oceny ryzyka zawodowego; Karta ewidencyjna przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej; Karta wypadku w drodze z i do pracy; Karta wypadku; Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp
  8 Wątki
  8 Posty
  2015-01-16, 14:16
  Ostatni post RobertP Zobacz najnowszy post
 • Wnioski związane z rodzicielstwem   Wniosek pracownicy o urlop macierzyński przed porodem
  Wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego pracownikowi-ojcu w przypadku podjęcia przez nieubezpieczoną matkę dziecka zatrudnienia w wymiarze nie niższym niż połowa wymiaru czasu pracy; Wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego pracownikowi-ojcu z powodu pobytu matki dziecka w szpitalu; Wniosek pracownicy o rezygnację z części urlopu macierzyńskiego – po wykorzystaniu 14 tygodni urlopu; Wniosek o urlop macierzyński; Informacja o nieuwzględnieniu wniosku pracownika o podjęcie pracy w okresie urlopu rodzicielskiego; Wniosek w sprawie rezygnacji z urlopu rodzicielskiego; Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego; Wniosek o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywaniem pracy; Wniosek o urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego
  19 Wątki
  19 Posty
  2016-05-12, 15:33
  Ostatni post kadry płace Zobacz najnowszy post
 • Porozumienia i ugody   
  Porozumienie stron w zakresie skrócenia okresu wypowiedzenia; Porozumienie stron zmieniające warunki pracy lub płacy (aneks do umowy o pracę)
  0 Wątki
  0 Posty
  Brak postów
   
 • Kary porządkowe   
  Kara porządkowa - pieniężna
  0 Wątki
  0 Posty
  Brak postów
   
 • Informacje dla pracowników   
  Obwieszczenie o systemie czasu pracy i rozkładzie oraz okresie rozliczeniowym; Informacja o zmianie warunków zatrudnienia dla pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników; Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych; Informacja o warunkach zatrudnienia dla pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników; Informacja o zapoznaniu pracownika z ryzykiem zawodowym
  0 Wątki
  0 Posty
  Brak postów
   
 • Formularze Kadrowe   Świadectwo pracy - wzór
  Świadectwo pracy; Dowód przyjęcia środka trwałego do użytkowania; Lista obecności; Zakres obowiązków; Plan urlopów; Karta ewidencji miesięcznej czasu pracy; Kwestionariusz osobowy dla pracownika; Inwentaryzacja__arkusz_spisu_z_natury
  3 Wątki
  3 Posty
  2015-02-25, 14:48
  Ostatni post RobertP Zobacz najnowszy post
 • Podatki   
  PIT-8AR (4), PIT-8AR (5), PIT-8AR (6), PIT-11 (21), PIT-11 (22), PIT (23), PIT-2 (4), PIT-2A (4), PIT-12 (6)
  0 Wątki
  0 Posty
  Brak postów
   
 • Druki ZUS   Inne dokumenty ZUS
  ZUA, ZWUA, ZZA, ZSWA, ZIUA, IWA ...
  4 Wątki
  4 Posty
  2015-02-25, 13:14
  Ostatni post RobertP Zobacz najnowszy post
 • Czas pracy   Re: ewidencja czasu pracy - wzór

  2 Wątki
  4 Posty
  2016-02-07, 10:56
  Ostatni post kadry płace Zobacz najnowszy post
 • Niepełnosprawni   

  2 Wątki
  8 Posty
  2011-02-08, 12:30
  Ostatni post agat78 Zobacz najnowszy post
 • Stosunek pracy   Świadectwo pracy - wzór

  5 Wątki
  5 Posty
  2015-01-16, 12:20
  Ostatni post RobertP Zobacz najnowszy post
 • Urlopy pracownicze   dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski 2013

  1 Wątki
  1 Posty
  2013-06-17, 12:22
  Ostatni post maria28 Zobacz najnowszy post
 • Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia   W 2015 roku najniższa krajowa wyniesie 1750 zł

  3 Wątki
  3 Posty
  2014-07-22, 12:22
  Ostatni post papa Zobacz najnowszy post
 • Dokumentowanie stażu pracy za granicą   USA/PL 11 - Consent Statement / Wyrażenie zgody

  8 Wątki
  8 Posty
  2015-02-25, 13:12
  Ostatni post RobertP Zobacz najnowszy post
 • Zasoby ludzkie (dokumenty HR)   Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych - wzór
  Opinia o pracowniku; Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych;
  Informacja o braku możliwości zatrudnienia; List referencyjny przełożonego;
  List referencyjny z działu kadr; Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych
  4 Wątki
  5 Posty
  2015-11-05, 11:13
  Ostatni post kadry płace Zobacz najnowszy post
 • Wątki
  Odpowiedzi
  Wyświetlone
  Ostatni post

Powrót do Strona główna forum

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

Twoje uprawnienia w tym dziale

Nie możesz rozpoczynać nowych wątków
Nie możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

cron